dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Een bede om hulp: Omhoog


Een bede om hulp Omhoog

Foto Historisch Emmen krotwoning
"Een beeld van een hut welke in een eenigszins betere conditie dan andere verkeerd. Wij zijn echter overtuigd dat geen van onze lezers met deze twee oudjes en kinderen en hun woning zou willen ruilen."

Foto Historisch Emmen krotwoning Barger Compascuum
Enige ellendige krotten te Barger Compascuum

Foto Historisch Emmen krotwoning Johan Pool Emmerschans
Hut van Johan Pool te Emmerschans.

Foto Historisch Emmen krotwoning Gerrit Franken
"Interieur van een hut behoorende aan Gerrit Franken, een toonbeeld van verschrikkelijke armoede, gebrek en ellende. Men ziet de bedstee in het achterhuis bij het varkens en geitenhok. Het bed is bedekt met lompen en vodden."

Onderstaande tekst is een volledig citaat van Mr.Dr.A.Roodvoets.

"Van den veenstreken stijgen sinds vele weken noodkreten op! Duizenden arbeider lijden kommer en gebrek, velen zijn gehuisvest op een wijze die ons met diep medelijden vervult."

"In de bange jaren van den wereldoorlog, toen de kolennood het hoogst was gestegen, hebben ze gewroet en gewerkt in het veen om ons van turf te voorzien en die turf was voor ons een waren uitkomst; en nauwelijks openden de mijnen hare schatten weer voor ons, of het veenproduct werd weder ter zijde gedrongen en daarmee ging het tijdelijke materiele welzijn van de nijvere veenbevolking weer teniet."

"Het zou van snode ondankbaarheid getuigen, indien wij de duizenden medemenschen- landgenooten, die ons in tijd van misère voor koude bewaard hebben, aan de ellende en aan den bedelstaf prijsgaven."

"Wanneer men een behoorlijk bestaan, goede voeding en een verwarmd vertrek heeft, kan men zich in den armoede van anderen zoo moeilijk indenken. En toch, en toch is dat menschen plicht."

"Welnu, rijken en minder gegoeden, wij zijn ervan overtuigd, gij allen zult willen gevoelen, hoezeer onze, in rampzaligen toestand verkeerende veenarbeidersgezinnen, daadwerkelijke hulp behoeven."

"Toe, laat onze roepstem niet vergeefs zijn; een ieder zende zijn bijdrage, de bemiddelden wat veel, de minder met aardsche goederen bedeelden weinig. Elke halve gulden helpt."

"Wij eindigen met een woord van dank aan den burgemeester van Emmen, die zijn kostbaren tijd beschikbaar stelde, om onzen specialen fotograaf per auto rond te leiden in de veenstreken."


Bronvermelding: Omhoog

  • "Een bede om hulp" door Mr.Dr.A.Roodvoets verschenen in "De Prins" januari 1922. Collectie R.Boelens.
  • Foto's:
    • "De Prins" januari 1922, collectie R.Boelens.
 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.