dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

In de Drentsche veenstreken: Omhoog


In de Drentsche veenstreken: Omhoog

Foto Historisch Emmen krotwoning

Foto Historisch Emmen krotwoning

Foto Historisch Emmen krotwoning

Foto Historisch Emmen krotwoning

Foto Historisch Emmen krotwoning

Foto Historisch Emmen krotwoning

Foto Historisch Emmen krotwoning

Foto Historisch Emmen krotwoning

"Veen, turf en armoede, deze drie schijnen in onze veenstreken wel aan elkander onafscheidelijk te zijn. Laat ik u in gedachten eens heenvoeren naar de woeste veenstreken in den omtrek van Emmen: Emmen, eenige jaren geleden telkens 't middelpunt der geweldige veenbranden, een centrum van ergerlijk-achterlijke toestanden, waar de stedeling zich bijna geen denkbeeld van kan vormen. Hoe de veenbevolking daar woont is ongelooflijk."

"We verlaten Emmen in oostelijke richting en slaan door prachtig bosch heen den weg naar Emmer-Compascuum. Voor ons oog ontrolt zich grauw, vlak en eentoonig een uitgestrekte vlakte, waartegen de loodkleurige lucht zich scherp afteekent. Na een kwartier loopen komt er afwisseling in de akelige eentonigheid van het landschap, maar hoe! Als paddestoelen, zich slechts even boven den grond verheffend, liggen daar de hutten en krotten der veenbevolking, maar ten halve beschuttend tegen weer en wind."

"Den rijweg verlatende komen we op de voetpaden waarlangs de veenbewoners hun hutten bereiken. Als schaamden ze zich voor hun uiterlijk, zoo laag en verborgen liggen daar die krotten. Men zou er bijna over heen loopen! Slechts een boven al dien rommel uitstekende kachelpijp zegt ons dat daar nog menschen wonen. Een warboel van kistplanken en verwaterd asfaltpapier vormt het dak van een menschelijke woning. We loopen er om heen, doch onze eerste indruk wordt door dit nader onderzoek niet verbeterd. Het geheel is even bouwvallig, en primitief als het ellendige dak zich vertoonde."

"Er zijn twee raamkozijnen, het eene bezet door een half dozijn magere kleine bleekneusjes, die ons met hun groote holle oogen nieuwsgierig aanstaren. Kloppen is niet noodig - de vader van het gezin, blijkbaar werkeloos, komt al naar buiten, en spoedig zijn we met hem in druk gesprek. Geen werk, dus geen loon - ook geen ondersteuning, en dat met een gezin van acht kinderen !!"

"Of we even binnen mogen kijken? De man aarzelt begrijpelijk om ons zijn armoede en ellende te toonen, doch ons verzoek wordt toch niet afgewezen."

"Armoede hadden we verwacht, maar zulk een ellendige behuizing, dat gaat toch ons begrip te boven. Een der ramen was stuk en door beplakking met papier en vodden had men, het heerlijk daglicht half buitensluitend, moeten voorkomen dat weer en wind al te zeer in de armoedige woning huishielden."

"Om het gesprek te beginnen vroegen we: dus hier woont ge met uw geheel gezin? Jawel, was het antwoord - slapen en wonen doen we hier."

"De man tilde een geruite doek op en we zagen voor ons de eenige slaapplaats, bestaande uit wat planken, latten en ruwe stukken dennenhout, terwijl ligging en dekking slechts bestonden uit wat gonje-zakken en vodden."

"En dan moesten er op een ruimte, iets grooter dan een twee persoonsledikant, de ouders slapen met hun acht kinderen !"

"Velen troffen we in zoo ellendige behuizing aan die het blijkbaar vroeger veel beter gehad hebben. En de eene hut moge misschien al wat beter of eigenlijk minder slecht zijn dan de andere, geen van alleen zijn ze veel beter dan varkensstallen."

"Is het geen toch eigenlijk geen schande, dat in een deel van ons vaderland zulke met de allereenvoudigste begrippen van hygiŽne en zedelijkheid spottende woningtoestanden heerschen !"

"Laten we hopen dat er heel spoedig uitkomst moge dagen voor die stakkers in hun ellende en dat o.a. de overplaatsing van Drentsche gezinnen naar welvarender streken door nog andere maatregelen ten gunste van der arme veenbevolking moge worden."


Bronvermelding: Omhoog

  • "In de Drentsche veenstreken" verschenen in "Het Noorden in woord en beeld" nr. 6 en 7 van jaargang 1925. Collectie R.Boelens.
  • Foto's:
    • "Het Noorden in woord en beeld" nr. 6 en 7 jaargang 1925. Collectie R.Boelens.
 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.